Algemene voorwaarden markten 2020

 1. Bij het innemen van de kraam / grondplaats verklaart de deelnemer zich bekend met de geldende voorwaarden.
 2. Het verkopen van tabaksartikelen, opgezette dieren en met gevaarlijke stoffen gevulde artikelen is niet toegestaan.
 3. Het aanbieden of in het bezit hebben van welke door misdrijf verkregen goederen dan ook is ten strengste verboden. De organisatie kan door politie en/of justitie worden verplicht om in de voorkomende gevallen, uit de administratie, die gegevens te verstrekken die door justitie gevorderd worden ten behoeve van een eventueel strafrechtelijk onderzoek.
 4. Het is aan deelnemers niet toegestaan om vuurwapens, vuurwerk en wapens in de ruimste zin van het woord voor verkoop aan te bieden. Dit geldt ook voor artikelen die schade aan ander personen kunnen toebrengen zoals laserpennen, zakmessen e.d.
 5. Het is deelnemers niet toegestaan open vuur, gevaarlijke brandbare stoffen, goederen die olie, benzine of chemicaliën bevatten of kunnen lekken te gebruiken, te doen gebruiken of te verhandelen, tenzij met schriftelijke toestemming van de organisatie.
 6. Gebruik van gasflessen uitsluitend na schriftelijke toestemming van de organisatie. Indien u toestemming krijgt voor het gebruik van gasflessen (max. 2 stuks), dienen gasslang, drukregelaar en afsluiter aan de eisen van de brandweer te voldoen. Tevens dient u bij uw kraam een blusapparaat onder handbereik te hebben met een inhoud van ten minste 6 kg, geschikt voor het blussen van branden van het type A,B en C. Dit blusapparaat dient van een rijkskeurmerk te zijn voorzien en 1 x per jaar op goede werking te zijn gecontroleerd, ten bewijze waarvan bij het blusapparaat een keuringsbewijs aanwezig dient te zijn.
 7. Bij overtreding van wettelijke voorschriften is de betreffende deelnemer persoonlijk aansprakelijk en zullen eventuele boetes op hem/haar worden verhaald. Verwijdering, in geval van overtreding, door de organisatie, politie of enige andere bevoegde instantie geeft geen recht op restitutie van het marktgeld.
 8. Deelnemers en bezoekers kunnen nimmer de organisator verantwoordelijk stellen voor welke geleden schade dan ook.
 9. Na aanvang van de openingstijden voor het publiek mogen er geen goederen meer binnengebracht worden. Alle kramen / grondplaatsen dienen voor openingstijd van het evenement ingericht te zijn.
 10. Iemand die zich niet houdt aan deze spelregels wordt direct van het terrein verwijderd. Overtreders verliezen gelijk hun pachtrecht en kunnen geen aanspraak meer doen op het door hen betaalde marktgeld.
 11. Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan dit evenement. De organisatie kan vóór, tijdens en na het evenement niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door natuurgeweld, vermissingen, diefstal, ongeval, schade, etc. in de ruimste zin van het woord.
 12. Het is niet toegestaan producten te koop aan te bieden waar u niet mee bent ingeschreven. Een zorgvuldige omschrijving van de aangeboden goederen is van groot belang om verwijdering van de kraam te voorkomen.

Verder:

 1. Men wordt uitsluitend als standhouder toegelaten tot het terrein indien de betaling tijdig is ontvangen.
 2. De deelnemer huurt uitsluitend de ruimte van een kraam of grondplaats. Alle ruimte voor/naast de kraam / grondplaats behoort toe aan de organisatie. Deze ruimte mag alleen in overleg met de organisatie opgevuld worden. Exrta meters grondplaats zullen in rekening worden gebracht.
 3. Indien aan u een plaats is toegewezen met gebruik van een stroomaansluiting, dan dient u uitsluitend gebruik te maken van kabels volgens CEE-norm. U dient zelf voor verlengkabels én matten te zorgen.
 4. Alle looppaden, nooddoorgangen en vluchtwegen dienen vrij te blijven. Alle aanwijzingen van brandweer, politie en organisatie dienen direct te worden opgevolgd.
 5. Het is niet toegestaan om tijdens het evenement met auto’s het terrein te betreden. Na het lossen van de goederen dienen alle voertuigen en aanhangwagens van het terrein te worden verwijderd, tenzij met schriftelijke toestemming van de organisatie. Parkeren uitsluitend op aanwijzing van de organisatie.
 6. Het is niet toegestaan om voor sluitingstijd van het evenement in te pakken. De organisatie behoudt zich het recht voor om van deze tijden af te wijken.
 7. Na afloop van de braderie dient de kraam / grondplaats schoon opgeleverd te worden. Er komt geen afvalcontainer of kraakwagen, dus iedere deelnemer dient al zijn afval/restanten mee naar huis nemen. Indien door een deelnemer toch afval / resten worden achtergelaten worden de opruimkosten op de betreffende deelnemer verhaald.
 8. Bij annulering binnen 30 dagen voorafgaand aan het evenement is de deelnemer te allen tijde 100% van het marktgeld verschuldigd. Bij annulering vóór 30 dagen voorafgaand aan het evenement is de deelnemer 50% van het marktgeld verschuldigd.
 9. Een deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige inschrijving Kamer van Koophandel (uitgezonderd deelnemers aan een 2e-handsmarkt) en een geldige WA-verzekering.
 10. In alle voorkomende of niet vermelde gevallen of problemen behoud de organisatie zich het recht om een bindend besluit te nemen, de deelnemer kan hiertegen niet in beroep gaan.

 

Bovenstaande regels en voorwaarden zijn helaas nodig om u als deelnemer en ook alle bezoekers een geslaagd en veilig evenement te kunnen aanbieden. Wij vragen hiervoor uw begrip en hopen op een prettige en geslaagde samenwerking.
Wij wensen u een succesvolle markt